na INLIS000000000071948 20180608065330 180608||||||||| | ||| |||| || || 0852-5854 010-0618071948 1997-087/1528-2000 315.959 843 CLP-D.19 1997-087/1528-2000 315.959 843 BPS SAMARINDA ILIR DALAM ANGKA Samarinda Badan Pusat Statistik 1997 xx,85 hlm. ilus. 21 cm. STATISTIK - KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA